Rekisteriselosteet

– Pritek Systems Oy Yleinen Rekisteriseloste

– Pritek Systems Oy Procode Tapahtumarekisteri

– Yleiset ehdot

 

 

Pritek Systems Oy Yleinen Rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 10.10.2017

Ajantasaisuus tarkistettu 10.10.2017

 

1§. Rekisterinpitäjä

Pritek Systems Oy

Olarinluoma 11

02200 Espoo

Finland

 

2§, Rekisteriasioista vastaava

Viktor Löfstedt
rekisteriasiat@pritek.fi

+358 40 762 6060

Pritek Systems Oy

 

3§. Rekisterin nimi

Pritek-Asiakasrekisteri

 

4§. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Pritek-Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin ja muihin tavanomaisiin asiakassuhteiden ylläpitoon liittyviin toimiin.

 

5§. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja:

 • nimi
 • osoite
 • puhelin
 • sähköposti
 • henkilön edustama yritys

 

6§. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa yhteydenotoissaan.

 

7§. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8§. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät Pritek Systems Oy:n edustajat hoitaessaan työtehtäviään. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

9§. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

10§. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

11§. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

 


 

Pritek Systems Oy Procode Tapahtumarekisteri

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 10.10.2017

Ajantasaisuus tarkistettu 10.10.2017

 

1§. Rekisterinpitäjä

Pritek Systems Oy

Olarinluoma 11

02200 Espoo

Finland

 

2§. Rekisteriasioista vastaava

Viktor Löfstedt

rekisteriasiat@pritek.fi

+358 40 762 6060

Pritek Systems Oy

 

3§. Rekisterin nimi

Pritek-Procode-tapahtumarekisteri

 

4§. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Pritek-Procode-tapahtumarekisterin tallennettuja tietoja käytetään palvelun tuottamiseen. Tarkoituksena on yhdistää tapahtumissa oleva, asiakkaan keräämä, henkilötiedoton tunniste henkilötietoon. Näin tuotetaan palvelua, jonka lopputuloksena on asiakkaalle luovutettava rekisteri. Luovutettavaan rekisteriin voidaan myös liittää asiakkaan ennalta määrittelemiä tietoja, kuten sovittu yhteydenotto tai kiinnostus se-ja-se.

 

5§. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään tilapäisesti mutta ei säilötä perustietoja:

 • nimi
 • henkilön edustaman yrityksen osoite
 • osoite
 • työpuhelin
 • työsähköposti
 • henkilön edustama yritys

 

6§. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisteröityessään tapahtumaan. Tapahtumaan osallistuminen edellyttää tietojen käytön hyväksyntää. Tapahtumissa käytetään vapaaehtoisesti nimilappua, joten osallistujat tietoisesti sekä levittävät että keräävät näitä tietoja.

 

7§. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. EU:n tai ETA:n ulkopuolelle luovutetaan tietoja vain, jos vastaanottajayrityksen kotipaikka sijaitsee Henkilötietolain 22 a §1 mom. määrittelemässä maassa, jossa on olemassa riittävä tietosuojauksen taso, tai jos yritys pystyy osoittamaan tietosuojan tason kyseisessä maassa riittävän. Tästä seuraa ilmoitusvelvollisuus Pritek Systems Oy:lle.

 

8§. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu salauksella. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät Pritek Systems Oy:n edustajat hoitaessaan työtehtäviään. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

9§. Tapahtumakohtaisen tiedon hävitys

Tapahtuman jälkeen, reklamaatiojakson päätyttyä, tiedot hävitetään. Tietojen hävittämisessä noudatetaan hyvää tapaa ottaen huomioon tiedon määrä ja tiedon palauttamisen vaikeus.

 

10§. Tiedon hävitys

Pritek Systems Oy:n käytöstä poistetut laitteet hävitetään siten, että henkilötiedot on asianmukaisesti hävitetty.

 

11§. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

12§. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

13§. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

14§. EU:n tietosuoja-asetus

Pritek Systems Oy noudattaa GDPR asetusta ja toteuttaa sen vaatimia prosessien tarkkailuja ja optimointeja.

 

 


Yleiset ehdot

 

 1. Asiakkaan velvollisuudet
  1. Asiakas on vastuussa vastaanottamistaan laitteista tapahtuman aikana. Tämä vastuu päättyy hyväksyttyyn laitepalautukseen sovitun mukaisesti.
  2. Hävinnyt tai rikkoontunut laite laskutetaan todellisten kustannusten mukaisesti, mutta kuitenkin aina vähintään 500 €.
  3. Asiakas on velvollinen huolehtimaan vastaanottamansa tiedon asianmukaisesta käsittelystä ja säilytyksestä. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti jokainen tietoa vastaanottava yritys on velvollinen noudattamaan tietosuoja-asetusta, ja erityisesti tarkistamaan, että omat prosessit ovat yhteensopivia tietosuoja-asetuksen säädösten kanssa.
 2. Toimittajan velvollisuudet
  1. Tuottaa ja toimittaa sopimuksen mukaisen palvelun.
  2. Noudatamme tietojen käsittelyssä Pritek Systems Oy Procode Tapahtumarekisteri rekisteriselosteen ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia sääntöjä.
 3. Muut sovellettavat ehdot
  1. Tämä palvelu noudattaa IT2015 sopimusehtoja järjestyksessä nämä yleiset ehdot, IT2015-YSE, it2015-ELT ja IT2015-EOY.
 4. Erimielisyydet ja riidat
  1. Tämän palvelutapahtuman mahdollisesti aiheuttamat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkomaan neuvottelemalla tai, jollei tämä onnistu, Espoon käräjäoikeudessa.